Category Archives: Akademik

Organisasi

1. Pemimpin Sekolah Tinggi adalah Ketua dan sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua terdiri dari:
a. Wakil Ketua Bidang Akademik, disebut Wakil Ketua I;
b. Wakil Ketua Bidang Administrasi umum dan Keuangan, disebut Wakil Ketua II;
c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, disebut Wakil Ketua III;
3. Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dan penelitian.
4. Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
5. Wakil Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan pengabdian kepada masyarakat.

Susunan Organisasi
Ketua BPPM : Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.
Ketua : H. Sukhairi, S.Sos. M.Si.
Wakil Ketua I : H. Sofyan Hamzah, S.Pd. M.M.
Wakil Ketua II : H. Anuar Akhmad, S.Ag. M.M.
Wakil Ketua III : M. Faisal, M.M.Pd.
Ketua Jurusan Tarbiyah : Masruri, M.Pd.I
Sekretaris Jurusan Tarbiyah : Nanang Zakaria, M.Pd.I
Kepala P3M : Muhammad Muhajir, M.Pd.I
Kepala PPM : Zainal Fuadi, M.Pd.I

AKADEMIK

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran pada STAIMA Sintang serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STAIMA dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran program studi.
3. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum nasional yang diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional dan/atau Menteri Agama, dan kurikulum yang disusun oleh STAIMA Sintang.
4. Kurikulum program sarjana tersusun atas:
a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
b. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB);
c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB);
d. Mata Kuliah Keahlian dan Ketrampilan (MKK);
e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
5. Beban studi setiap program ditentukan dengan sejumlah kredit.
6. Bobot mata kuliah dan kegiatan akademik lain diukur dengan satuan kredit semester (sks), sedang penyelenggaraan perkuliahan didasarkan atas Sistem Kredit Semester (SKS).
7. Beban studi kumulatif program sarjana Strata Satu (S1) minimal 144 satuan kredit semester (sks), maksimal 160 sks.
8. Masa studi program Sarjana (S1) antara 8 sampai dengan 14 semester setelah pendidikan menengah.

Kalender Akademik 2014/2015

kalender copy kalender gnp copy

JADWAL UJIAN PROPOSAL 3

JADWAL UJIAN PROPOSAL
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
Ahad, 3 November 2013
NO. NAMA MAHASISWA NIM PEMBIMBING PENGUJI SEKRETARIS
1 CAHYANTI 090100547 Nurul Fadilah, M.Pd. Arif Sukino, M.Ag. Nanang Zakaria, M.Pd.I
2 ZAENAL MUSTOFA 011100889 Sukhairi, M.Si. Arif Sukino, M.Ag. Nanang Zakaria, M.Pd.I
3 SYAHRUL 011100915 Zainal Fuadi D., M.Pd.I. Arif Sukino, M.Ag. Nanang Zakaria, M.Pd.I
4 NURHAYATI 090200016 Zainal Fuadi D, M.Pd.I Arif Sukino, M.Ag. Nanang Zakaria, M.Pd.I
5 ERNI MAWARLISA 011100881 Zainal Fuadi D, M.Pd.I Arif Sukino, M.Ag. Nanang Zakaria, M.Pd.I
6 JHANA JAN 090100558 H. Sofyan Hamzah, S.Pd. M.M. Arif Sukino, M.Ag. H. Sofyan Hamzah, S.Pd. M.M.
7 PURWATI 090100571 H. Sofyan Hamzah, S.Pd. M.M. Arif Sukino, M.Ag. H. Sofyan Hamzah, S.Pd. M.M.
8 SERIN 090100581 H. Sofyan Hamzah, S.Pd. M.M. Arif Sukino, M.Ag. H. Sofyan Hamzah, S.Pd. M.M.
9 ARTEN SYAHRI 090100545 M. Faisal, M.M.Pd Arif Sukino, M.Ag. H. Sofyan Hamzah, S.Pd. M.M.
10 HARIYANI 090100555 Masruri, M.Pd.I Arif Sukino, M.Ag. H. Sofyan Hamzah, S.Pd. M.M.
11 NANDHA NOVIANTY 090100566 Masruri, M.Pd.I Arif Sukino, M.Ag. Hema Malini, M.M.Pd.
12 INDRAYANI 011100896 Drs. H. Sy. M. Taufik, M.Si. Arif Sukino, M.Ag. Hema Malini, M.M.Pd.
13 SYAIFUL 011100906 H. Anuar Ahmad, S.Ag. M.M Arif Sukino, M.Ag. Hema Malini, M.M.Pd.
14 RINI 011100902 H. Anuar Akhmad, S.Ag. M.M. Arif Sukino, M.Ag. Hema Malini, M.M.Pd.
15 NURJANNAH 011100900 H. Anuar Akhmad, S.Ag. M.M. Arif Sukino, M.Ag. Hema Malini, M.M.Pd.
1 HASAN SALEH 011100884 Murjani, S.Pd. M.Si. Drs. H. Rustam A., M.Pd Zainal Fuadi D, M.Pd.I
2 IKA DYAH UTARI 090100557 Murjani, S.Pd. M.Si. Drs. H. Rustam A., M.Pd Zainal Fuadi D, M.Pd.I
3 ROZA LAILIS SA’ADAH 011100974 Nanang Zakaria, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Zainal Fuadi D, M.Pd.I
4 FAHRUL HAMAM 090200018 Zainal Fuadi D, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Zainal Fuadi D, M.Pd.I
5 NOR’AINI 11100972 Masruri, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Zainal Fuadi D, M.Pd.I
6 SYECH NANA SUSANA 090100588 Masruri, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Masruri, M.Pd.I
7 TENY 090100589 Masruri, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Masruri, M.Pd.I
8 AHMAD ZAEN 070100302 Muhammad Muhajir, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Masruri, M.Pd.I
9 INDRI ELYANI 011100967 Muhammad Muhajir, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Masruri, M.Pd.I
10 JUSNAWATI 011100890 Muhammad Muhajir, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Masruri, M.Pd.I
11 MUHLISIN 011100970 Muhammad Muhajir, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Muhammad Muhajir, M.Pd.I
12 MUHRIZAL 090100565 Muhammad Muhajir, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Muhammad Muhajir, M.Pd.I
13 SALIMIN 011100975 Muhammad Muhajir, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Muhammad Muhajir, M.Pd.I
14 SALOMAH 011100956 Muhammad Muhajir, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Muhammad Muhajir, M.Pd.I
15 SIAMRU 090100582 Muhammad Muhajir, M.Pd.I Drs. H. Rustam A., M.Pd Muhammad Muhajir, M.Pd.I
16 NURUL HIDAYATI 090200017 Nurul Fadilah, M.Pd. Drs. H. Rustam A., M.Pd Muhammad Muhajir, M.Pd.I
1 SITI RUKMIYATI 011100959 Nanang Zakaria, M.Pd.I Drs. H. Sy. M. Taufik, M.Si H. Anuar Akhmad, S.Ag. M.M.
2 BUJINAH 011100942 H. Anuar Akhmad, S.Ag. M.M. Drs. H. Sy. M. Taufik, M.Si H. Anuar Akhmad, S.Ag. M.M.
3 ROSNI 011100903 H. Anuar Akhmad, S.Ag. M.M. Drs. H. Sy. M. Taufik, M.Si H. Anuar Akhmad, S.Ag. M.M.
4 IDA RUYATI 011100885 H. Sofyan Hamzah, S.Pd. M.M. Drs. H. Sy. M. Taufik, M.Si H. Anuar Akhmad, S.Ag. M.M.
5 BADRIYAH 011100878 M. Faisal, M.M.Pd Drs. H. Sy. M. Taufik, M.Si M. Faisal, M.M.Pd
6 BAHTIAR 011100879 M. Faisal, M.M.Pd Drs. H. Sy. M. Taufik, M.Si M. Faisal, M.M.Pd
7 FAHNI JANUARIANI 011100966 M. Faisal, M.M.Pd. Drs. H. Sy. M. Taufik, M.Si M. Faisal, M.M.Pd
8 MURNI 011100953 Masruri, M.Pd.I Drs. H. Sy. M. Taufik, M.Si M. Faisal, M.M.Pd
9 SUGIANA 011100961 Zainal Fuadi D, M.Pd.I Drs. H. Sy. M. Taufik, M.Si M. Faisal, M.M.Pd
10 TAVIF NURESA Sukhairi, M.Si. Drs. H. Sy. M. Taufik, M.Si M. Faisal, M.M.Pd

Sintang, 27 Oktober 2013
Ketua Jurusan

Masruri, M.Pd.I
NIK. 2003.11.069